Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Definicje:

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Serwis – strona balticgroup.info;

Urządzenie – urządzenie końcowe, z którego łączą się Państwo z Serwisem, takie jak komputer PC, tablet czy telefon.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest BALTIC GROUP Biełus, Kaliszewska, Kołodziejska Spółka Jawna, siedziba : ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin, e-mail : baltic@balticgroup.info;

Jakie dane przetwarzamy ? Przetwarzamy dane uzyskiwane od Państwa w wyniku: korespondencji e-mail, rozmów telefonicznych, korzystania z Serwisu, składania przez Państwa zapytań, spotkań;

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Dane osobowe uzyskane od Państwa możemy przetwarzać w celu:

 • kontaktowania się z Państwem w ramach prowadzonej przez nas działalności;
 • realizacji procesu ewentualnego zakupu przez Państwa produktów naszej firmy;
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
 • marketingu bezpośredniego;
 • umożliwienia korzystania z Serwisu, w tym wykrywania i zwalczania nadużyć przy korzystaniu z Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;

Jak długo przetwarzamy Państwa dane? Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązku prawnego:
  • przez czas wykonania tych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO – obowiązek prawny);
  • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO – obowiązek prawny) lub
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO lub do czasu zgłoszenia przez państwa skutecznego sprzeciwu,
 • w przypadkach wymaganych przepisami prawa w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń– przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • wykrywania i zwalczania nadużyć przy korzystaniu z Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu – przez czas korzystania z Serwisu, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z takiego korzystania, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 • marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym.

Czy przekazujemy dane innym podmiotom?

Państwa dane w określonych sytuacjach mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Państwa dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Czy przekazujemy Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Możecie Państwo także wnieść sprzeciw do przetwarzania swoich danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.